توی این مقاله به بررسی ساختار مجهول افعال توی زبان انگلیسی پرداختیم، ساختارش رو گفتیم و کاربرد های اون رو بیان کردیم.