در این مقاله سعی داریم تفاوت کاربرد Like و As را برای شما بیان کنیم :عبارت like به معنای مانند و مثل است و کاربردش بسیار شبیه به عبارتهای similar to و.. است