در زبان انگلیسی اسم ها انواع مختلفی دارن که در اینجا انواع اسم های انگلیسی که باید بدانید رو همراه مثال بررسی میکنیم و یاد میگیریم.